logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

NFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

 

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

16-03-2018

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 34, ust. 4 i art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie do 30.03.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1. 

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz w BIP Gminy Lasowice Wielkie, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3.

Wójt Gminy Lasowice Wielkie, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

 1. a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 2. b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 3. c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….…………………………………………….

(imię i nazwisko/nazwa firmy/

……………………………………………………

(adres)

…………………………………………………...

(pesel / NIP)

 …………………………………………………             

(telefon / e-mail)

OŚWIADCZENIE

 1. Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………….. oświadczam, że posiadam/nie posiadam* nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2 na której, na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wyłączone zostało powyżej 70% z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, mających wpływ na zmniejszenie retencji (zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.).

Punkty 2–4 wypełnić w przypadku posiadania nieruchomości określonej w punkcie 1.

 1. Dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna:

- nr: ………………………………….., położona w miejscowości: ……………………………………………….

KW nr: …………………………….., powierzchnia działki: …….……………………m2;

Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej: ………………….. m2.

- nr: ………………………………….., położona w miejscowości: ……………………………………………….

KW nr: …………………………….., powierzchnia działki: …….……………………m2;

Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej: ………………….. m2.

 1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wymienioną w pkt 2 wynikający z**:
 2. własności
 3. współwłasności ………………………………………………………………………………………………………… (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres)
 4. użytkowania wieczystego,
 5. trwałego zarządu,
 6. inne formy prawne ( np. pełnomocnictwo): ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 7. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny jest***:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 …………………………………………………                                                              …………………………………………………….

           (miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis)    

* niepotrzebne skreślić;                                                                                                               ** odpowiednio zaznaczyć;                                                                                                        *** Wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawny (np. akt notarialny, księga wieczysta itp.).

Metryka

Liczba odwiedzin 1060
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2018-03-19 09:47:16
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-03-19 09:47:16