logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 28 marca 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 19.03.2018 r.

 1. 0004.7.2018

                                         

                                                   

                                               

                                              Z A W I A D O M I E N I E

 

    

          Zwołuję na dzień  28 marca 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 16.03.2018 r.
 • Budżetu i Finansów z dnia 16.03.2018 r.
 • Rewizyjnej z dnia 21.03.2018 r.
 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami   

      pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku      

      publicznego w roku 2017.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2018 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012-2032 „
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
 6. Pytania, wnioski, interpelacje.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi.
 9. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                       Rady Gminy  Rajmund Kinder

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3119
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Mateusz Jośko
Data opublikowania 2018-03-21 14:08:36
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-03-21 14:08:36