logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - „pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

Lasowice Wielkie, dnia 26.03.2018 r.

 

GK.271.3.2018

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

na wykonywanie usługi: „pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

 

Zamawiający:

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

Tel. 077/417-54-70, faks. 417-54-91

e-mail: ds_rgk@lasowicewielkie.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia:

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1332) oraz postanowieniami zawartej umowy, wykonując powierzone obowiązki z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową.

Krótki  opis inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego
w miejscowości Chocianowice.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

- robót przygotowawczych,

- robót rozbiórkowych, ziemnych,

- koryta z profilowaniem pod podbudowy.

- warstw odsączających,

- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie,

- obrzeża betonowe,

- nawierzchni poliuretanowej,

- ogrodzenia, piłko chwyty,

- elementy małej architektury (ławki – o konstrukcji stalowej z siedziskami i oparciem
z desek z tworzywa sztucznego, przykręcana do utwardzonego podłoża, konstrukcja
z kształtowników stalowych, lakierowanych proszkowo, siedziska z desek z tworzywa sztucznego gr. 2 cm, długość 194 cm; stojak na rowery – z 10 stanowiskami, szerokość 390 cm, konstrukcja stalowa ocynkowana, montowany za pomocą kołków rozporowych do podłoża betonowego),

- przyłącza energetycznego i oświetlenia.

Wartość inwestycji: 427 975,71 zł brutto (wg kosztorysu inwestorskiego)

Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1332) i obejmować będzie w szczególności:

 1. uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy w porozumieniu z inwestorem,
 2. organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom ,
 3. uczestnictwo na wniosek Inwestora w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny,
 4. obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, jednak nie rzadziej niż 2 razy w ciągu tygodnia, co Wykonawca potwierdzi w dzienniku budowy, a w razie pilnej potrzeby na każde wezwanie Inwestora lub kierownika budowy.
 5. bieżące reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, podpisaną umową z Wykonawcą, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
 6. wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego
  i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej
 7. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
  i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

    8    sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

 1. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy ponadto:
 2. a) sprawdzanie faktur za roboty budowlane wystawione przez Wykonawcę,
 3. b) weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu

        rzeczowego faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z 

       dokumentacji projektowej, kosztorysu powykonawczego,

 1. c) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentów wymaganych do odbioru.
 2. d) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
 3. e) sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Inwestorowi, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Inwestora Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych
 4. wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej – uzyskania zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań,
 1. dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
 2. informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
 1. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienie uprawnionego zastępstwa.

 

 1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 • Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru musi wykazać posiadanie uprawnień budowlanych do wykonywania funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność  do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 • Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane doświadczenie tj. wykazać co najmniej dwa zrealizowane zadania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiadające swoim rodzajem zadaniu będącego przedmiotem, dokumenty z  potwierdzeniem, że wskazane zadania zostały wykonane należycie.
 1. Termin:

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 30.08.2018 r.  

 1. Sposób zgłoszenia oferty.

pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu
w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2018 r. do godziny 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat pok. 1 I piętro,

zaadresowanej w następujący sposób:

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”
nie otwierać przed 04.04.2018 r. godz. 10:00.

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu: Pon, Wt, Czw - 7.30 do 15.30.

Śr – 7.30 do 16.30
Pt – 7.30 do 14.30

4.1   Do oferty należy załączyć:

1) Wypełniony formularz oferty  - Załącznik nr 1

2) Dokument potwierdzający posiadane  uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

3) Wykaz nadzorowanych obiektów budowlanych z ostatnich 5 lat – Załącznik nr 3

 

 1. Kryterium oceny ofert: - 100% cena

 

 1. Dokumentacja inwestycji dostępna jest w siedzibie Zamawiającego I piętro pok. 19 oraz na stronie internetowej www.bip.lasowicewielkie.pl w zakładce przetargi.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4205
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-03-26 11:31:30
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-04-04 16:11:22

Historia zmian