logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową” w Chocianowicach

Lasowice Wielkie 28.03.2018r.

 

 

 

 

GK.6733.1.2018.ZJ

 

 

                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017. 1257), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017.1073)   

 

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 26 marca 2018r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie w imieniu której występuje Pan Joachim Smolnik – Sekretarz Urzędu Gminy - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową” na dz. nr: 176/103 arkusz mapy 7, dz. nr: 263/102; 387/103; 388/23; 101 arkusz mapy 6 w miejscowości Chocianowice.

.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.  A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1934
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-03-28 12:08:20
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-03-28 12:09:55

Historia zmian