logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

W sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu rokowań

 

 
Zarządzenie nr 158/09
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 09 luty 2009 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości oraz przyjęcia                               regulaminu rokowań.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)w związku z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218/ oraz § 25  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy zarządza co następuje:
 
 
 
 
§ 1
 
Ogłaszam rokowania na zbycie  nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Do rokowań na zbycie nieruchomości ma zastosowanie regulamin jak załącznik nr 2.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 856
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-02-09 11:02:47
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-02-09 11:02:47