logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania:„Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy” na dz. nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

Lasowice Wielkie 02.05.2018r.

 

 

 

 

GK.6733.4.2018.ZJ

 

 

                                                  

 

    O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017. 1257), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017.1073)   

 

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 27 kwietnia 2018r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Anna Rejman - Leniec - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia: „Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy” na dz. nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Laskowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.  A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1347
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-05-02 15:30:31
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-05-02 15:30:31