logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”.

 Lasowice Wielkie, dnia 09 maja 2018 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”.

 

Na podstawie art. 47 ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 - tekst jednolity z późn. zm.),

 

informuję

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”.

 

 

Uzasadnienie

Gmina Lasowice Wielkie uchwałą nr XX/109/16 z dnia  31 sierpnia 2016 r. przyjęła do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”. Do powyższego opracowania pismem WOOŚ.411.2.72.2016.ER z dnia 22.06.2016 r. uzyskano od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obecnie Gmina Lasowice Wielkie przygotowała projekt zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie” polegający na wydzieleniu i uszczegółowieniu zadania „Remont budynku Urzędu Gminy Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych” z istniejącego przedsięwzięcia LASWLK001 - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. W pierwotnym działaniu LASWLK001 (obecnie LASWLK002) dokonano także zmiany obiektów przewidzianych do realizacji.

Zgodnie z art. 47 ww. Ustawy w dniu 02.05.2018 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany PGN.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem znak WOOŚ.411.4.8.2018.MO z dnia 08.05.2018 r. stwierdził, iż brak jest przesłanek do przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie".

 

 

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy. Analiza wykazała, iż  Plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dokument dotyczy głównie działań polegających na poprawie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przedsiębiorstw, montażu małych instalacji OZE na istniejących już obiektach,  rozwoju systemu ścieżek rowerowych, organizacji kampanii promocyjnych i akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Działania objęte Planem będą realizowane w obrębie jednej gminy i nie będą powodowały znaczącego oddziaływania na środowisko, ponieważ obejmują inwestycje nie będące przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko (większość działań polega na zabiegach modernizacyjno-remontowych). W trakcie realizacji tych działań ingerencja w środowisko będzie występowała głównie na etapie ich realizacji i  powodowała jedynie przejściowe uciążliwości. Ewentualne oddziaływania na środowisko będą miały charakter odwracalny i będą występowały w krótkim czasie. Nie przewiduje się negatywnych zjawisk w środowisku przyrodniczym, mogących oddziaływać na obszary chronione. W efekcie realizacji Planu prognozuje się poprawę stanu środowiska naturalnego i jego funkcjonowania na obszarze gminy Lasowice Wielkie. Przeprowadzone działania będą miały także pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie zamieszczono: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń.

 

 

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 918
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-05-09 12:35:52
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-05-09 12:35:52