logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRON DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m”, na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn.

Lasowice Wielkie 15.05.2018r.

 

 

 

 

GK.6733.2.2018.ZJ

 

 

                                                  

 

 O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017. 1257).  

 

 

zawiadamiam

 

       O uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przed wydaniem decyzji umożliwia się stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dot. przedsięwzięcia: „budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 57,0 m”, na dz. nr: 10/14; 10/11 arkusz mapy 2, w miejscowości Trzebiszyn. 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Trzebiszyn
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.  A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1446
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-05-15 15:01:31
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-05-15 15:01:31