logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba

Lasowice Wielkie, 15.06.2018 r.

ZP.271.4.2018
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba.

Część I – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Laskowice dz. nr 128, 394/95 ark.m.6.

Część II – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice

Część III – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chudoba – etap II działka nr 73, ark.m.2”.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję:

w dniu 15.06.2018 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożone zostały 2 oferty przez n/w Wykonawców.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

część I zamówienia 180 210,24 zł brutto,

cześć II zamówienia 314 192,02 zł brutto,

część III zamówienia 102 861,92 zł brutto,

 

Oferty złożyli:

LP

Nazwa i adres Wykonawcy

Część zamówienia

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

I

335 041,78 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

603 587,04 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

161 223,32 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo

„TOMBUD”

46-300 Olesno,

ul. Słowackiego 1/40

I

205 122,39 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

386 801,20 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

113 446,59 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2268
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-06-15 14:04:27
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-06-15 14:04:27