logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba.” – CZĘŚĆ II

Lasowice Wielkie 26.06.2018 r.

ZP.271.4.2018

 

                                                             Wykonawcy w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba.” – CZĘŚĆ II

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 euro z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Prawa Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

W ww. postępowaniu w terminie przewidzianym na składanie ofert zostały złożone dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa o 72.609,18 zł kwotę, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia tj. 314.192,02  Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2303
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-06-26 12:18:24
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-06-26 12:18:24