logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba. Część I, Część III."

 

Lasowice Wielkie, dnia 02.07.2018 r.

nr sprawy: ZP.271.4.2018

 

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba.

Część I – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Laskowice dz. nr 128, 394/95 ark.m.6.

Część III – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chudoba – etap II działka nr 73, ark.m.2.”.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano na część I i III ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo
„TOMBUD”
46-300 Olesno,
Słowackiego 1/40

 

łączna liczba uzyskanych punktów dla części I – 100, dla części III - 100 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.

 

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela;

LP

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60%
/pkt./

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

 

łączna liczba  punktów

Część I

Część III

Część I

Część III

Część I

Część III

1.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

 

36,73

 

42,22

 

40

 

40

 

76,73

 

82,22

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo

„TOMBUD”

46-300 Olesno,

ul. Słowackiego 1/40

 

60

 

60

 

40

 

40

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

Do pobrania

  • Liczba pobrań 285
    Osoba która wysłała plik Grażyna Wyrwa
    Osoba która dodała plik Grażyna Wyrwa
    Data wysłania 2018-07-02

Metryka

Liczba odwiedzin 3268
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-07-02 11:28:37
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-07-02 11:28:37