logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania Publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2009

 

Zarządzenie Nr 170/09
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 marca 2009r.
 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania
Publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie
w roku 2009.
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96,poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz.593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 175, poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651) w związku z art.30 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r. nr 180 poz. 1111; nr 223 poz. 1458) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w roku 2009.
 
§ 2
 
Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
  
 
 
 
 
 
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 12 marca 2009r.
 
w sprawie powołania komisji do oceny ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz realizację profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lasowice Wielkie
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96,poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz.593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 175, poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651) w związku z art.30 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r. nr 180 poz. 1111; nr 223 poz. 1458) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję Komisję konkursową do oceny ofert złożonych w 2009 roku w otwartym konkursie na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz realizację profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na terenie Gminy w składzie:
 
1. Krzysztof Lech                   - Przewodniczący.
2. Władysław Zagaja             - członek.
3. Jarosław Sułkowski           - członek.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 712
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-03-30 18:07:32
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-30 18:07:32