logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie"

Lasowice Wielkie, dnia 04.09.2018 r.

 

nr sprawy: ZP.271.5.2018

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

Część I – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 16-17)

Część II – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 132-130)

Część III – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek Sobisz)

Część IV - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 151-157)

Część V - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 93-95)

Część VI - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 160,1)

Część VII - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Odrodzenia 26A, 26B, 26C)

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkiedla części I – VII  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano na część I - VII ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA

Dariusz Urbański

46-275 Wędrynia 55

 

łączna liczba uzyskanych punktów dla części I–100, części II-100, części III-100, części IV-100, części V – 100, część VI– 100, część VII -100. 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela;

LP

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60%
/pkt./

 

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

 

łączna liczba  punktów

Część I - VII

 

 

Część I - VII

 

Część I - VII

 

1.

 

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA

Dariusz Urbański

46-275 Wędrynia 55

 

 

60

 

 

40

 

 

100

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1096
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-09-04 09:25:29
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-09-04 09:25:29