logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 1; 336/74; 489/29;524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

Lasowice Wielkie 01.10.2018r.

 

 

 

 

GK.6733.10.2018.ZJ

 

 

                                                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017. 1257 z późn. zm).  

 

 zawiadamiam

 

       O uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przed wydaniem decyzji umożliwia się stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dot. przedsięwzięcia: „budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 1; 336/74; 489/29;524/29; 643/29; 648/28 arkusz mapy 6, dz. nr 169/27 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice. 

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono:

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.  A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1635
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-10-01 15:18:20
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-10-01 15:18:20

Historia zmian