logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ”.

 

Lasowice Wielkie 03.07.2009r.
 
 
 
 
GK-7331 /P-8a/2009r.
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 

 

 
o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowanie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ”.
Teren realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków :
     Obręb Jasienie
K. m. 7;  dz. nr 169/40; 212/64; 213/54; 97; 304/32
 
      Na podstawie art. 105 par. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) podaje do wiadomości o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego j/w.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu postanowieniem z dnia 26.06.2009r. odmówiła uzgodnienia na włączenie się do drogi krajowej nr 45.
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A pok. 19, I piętro.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia .
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uznające to żądanie ( art.53 ust. 6 cyt. Ustawy).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od 07.07.2009 – do 20.07.2009r.

Metryka

Liczba odwiedzin 853
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-07-09 10:03:54
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-07-09 10:03:54