logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice

Lasowice Wielkie, 22.11.2018 r.

ZP.271.9.2018
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję:

w dniu 22.11.2018 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu.
Do godziny 12:00 złożonych zostało 6 ofert przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 309 245,91 zł.

Oferty złożyli:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

P.U.H. „DOMAX”
Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

268 476,44 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2.

P.U.H. „BUD-MET”
Jarosław Kałmuk

ul. Słowackiego 30
42-134 Truskolasy

180 030,32 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3.

P.H.U. „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

343 916,68 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4.

P.H.U. „TRANSKOM”
Robert Białdyga
ul. Zwycięstwa 1
47-143 Jaryszów

362 850,00 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

5.

Firma Handlowa EURO STANDARD s.c.
Antoni Król, Andrzej Król
ul. Strzelecka 53a
45-525 Opole

206 361,72 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT

ul. Modrzewiowa 5

46-300 Olesno

254 174,20 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2781
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-11-22 13:58:20
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-11-22 13:58:20