logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOT PRZEDSIĘWZIĘCIA : „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie"

Lasowice Wielkie, 17 stycznia 2019r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
Stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2018r. poz. 2081/, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018r., poz. 2096 tj./ zawiadamiam o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie"
Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami uzgadniającymi wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni.
Ponadto zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się Stron co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. w terminie siedmiu dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 17.01.2019r. do 31.01.2019r.

 


ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasienie

Metryka

Liczba odwiedzin 1206
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-01-17 15:29:21
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-01-17 15:29:21