logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

zLasowice Wielkie, dnia    13.08.2009r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
 
Projektu „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”w jej granicach administracyjnych  oraz Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w zmiany Studium
 
w dniach od  27 sierpnia 2009r. do 7 października  2009r. w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej, Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, w godz. od   730 do 1530.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
22 września 2009r.
w
siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, sala nr 4 o godz. 1200.
 
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lasowice Wielkie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2009r.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:
-          o projekcie „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”,
-          o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. zmiany Studium,
-          o opracowaniu ekofizjograficznym
 
Zgodnie z art.46 pkt 1 oraz art.54 ust.2 ustawy, projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
 
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art.54 ust.3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkiena zasadach określonych w art.11 pkt.11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2009r.
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 413
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-08-13 13:26:15
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-08-13 13:26:15