logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Lasowice Wielkie, dnia 09.09.2009 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI-241/06 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 29 maja 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 
w dniach od 16 września 2009 r. do 14 października 2009 r. w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej, Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, w godz. od 7:30 do 15:30.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, sala nr 4 o godz. 11:00.
 
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lasowice Wielkie z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2009 r.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba,
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu,
- o opracowaniu ekofizjograficznym.
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa,
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2009 r.

Metryka

Liczba odwiedzin 815
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-09-09 15:32:01
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-09-09 15:32:01