logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi”

Lasowice Wielkie, 25.03.2019 r.

ZP.271.3.2019
 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 25.03.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożone zostały 4 oferty przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: w roku 2019 – 181 394,39 zł brutto, w roku 2020 – 180 414,40 zł brutto – razem: 361 808,79 zł brutto.

Oferty złożyli:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

P.H.U. „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

443 809,61 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś
ul. Niegolewskich 14
42-700 Lubliniec

349 896,67 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3.

„VIANKO” Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 3
47-120 Zawadzkie

360 554,55 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński,
 A. Stachurski, L. Biczysko
spółka jawna
ul. Matejki 1
46-200 Kluczbork

414 265,60 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2744
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-03-25 13:40:51
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-25 13:40:51