logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

Lasowice Wielkie, 17.04.2019 r.

ZP.271.4.2019
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”.


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 17.04.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożone zostały 3 oferty przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 899 975,00 zł brutto.

Ofertę złożyli:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

VATRA S.A.
ul. Nad Wodą 54

32-080 Zabierzów

930 742,23 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2.

Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX” s.c.
ul. Broniewskiego 6
42-160 Krzepice

921 026,94 zł

36 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3.

FIRCON Przemysław Penc
ul. Paruszowicka 4/1
46-220 Byczyna

920 655,00 zł

36 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2926
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-04-17 14:32:34
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-17 14:32:34