logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O PROCEDURZE NABORU ŁAWNIKÓW na kadencję 2020 - 2023

INFORMACJA O PROCEDURZE NABORU ŁAWNIKÓW

na  kadencję  2020 - 2023

 Informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie, że w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2016 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz 52, 55, 60, 125 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 ) RADA GMINY LASOWICE WIELKIE jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników następnej kadencji na lata 2020-2023.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2019 r.

 

WYBORY ŁAWNIKÓW:

 

Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie

 

Ławnikami nie mogą być:

 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa. 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. ( ostatniego roku kadencji ).

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 

ZŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY:

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia – zał. Nr 1 do informacji.

Do karty zgłoszenia złożonej przez obywateli (mieszkańców) dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na w/w liście.

 

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544 ) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb państwa.

      Koszt opłaty za badanie za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi skarb Państwa.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( rozdział 7 ) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 )

 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz przyjmuje zgłoszenia:

Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich - Biuro Obsługi Rady– pok. 6 - w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku - tel. 77 417 54 71 lub 77 417 54 70

Druki zgłoszenia kandydata dostępne są w:

 • Sekretariacie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich
 • Biurze Obsługi Rady Gminy – pok. 102 I piętro,
 • na stronie BIP Urzędu Gminy

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 826
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2019-05-30 09:41:42
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2019-05-30 09:41:42