logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postepowania dot. „Przebudowy drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku o długości 0,500 km (od km 9 + 750 do km 10 + 250str. lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.”

Lasowice Wielkie 31.05.2019r.

GK.6733.2.2019.ZJ

 

 O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)   

zawiadamiam

 

że w dniu 31 maja 2019r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Dunaj - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku o długości 0,500 km (od km 9 + 750 do km 10 + 250str. lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.” dz. nr 313/88; 982/88 arkusz mapy 1, dz. nr: 451/82; 469/83 ark. mapy 2 w miejscowości Jasienie.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

Zamieszczono :

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasienie
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4. A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1195
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-05-31 14:05:25
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-05-31 14:05:25