logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

odpowiedź na pytania - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Lasowice Wielkie, dnia 17.06.2019 r.

ZP.271.8.2019

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie.

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:

Zapytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących wyposażenia świetlicy, czy urządzenia maja być z przeznaczeniem dla gastronomii, co należy rozumieć przez 13 kpl. naczyń dla zmywarki?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga wyposażenia kuchni świetlicy w sprzęt gospodarstwa domowego. Nie ma to być sprzęt specjalistyczny, przeznaczony dla profesjonalnej gastronomii.

Zmywarka na 13 kompletów naczyń oznacza, liczbę kompletów naczyń jakie można jednorazowo umyć w zmywarce. Komplet naczyń w rozumieniu producentów to:

- 1 talerz głęboki,

- 1 płaski,

- 1 deserowy,

- 1 filiżanka lub kubek,

- 1 zestaw sztućców (łyżka, łyżeczka, widelec i nóż).

 

Zapytanie 2:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik do SIWZ. – prosimy o wyjaśnienie tego zapisu, jaka jest kolejność ważności zamieszczonych dokumentów w świetle zapisów PZP - Art. 29 ust.1 ustawy PzP zobowiązuje Zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny (wewnętrznie spójny - przedmiar i zapis SIWZ nie mogą doprowadzać do różnego rozumowania sposobu obliczenia ceny ofertowej) wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Zapytanie 3:

Jaką role pełni załączony przedmiar w świetle zapisów SIWZ i umowy.

 

Odpowiedź 2 i 3:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ dział III pkt. 1:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik do SIWZ. Do dokumentacji przetargowej załączono również przedmiary robót jako materiał pomocniczy.”

 

Zapytanie 4:

Prosimy podać parametry techniczne dla podstawowych materiałów, styropian, rodzaj płytek elewacyjnych, kolorystyka.

Odpowiedź 4:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w załączniku nr 1.

 

Zapytanie 5:

Jak należy rozumieć oznaczenie okładzina ceramiczna/tynk mozaikowy? Płytki ceramiczne/deska barlinecka. Czy to dowolność zastosowania okładziny ? pomieszczenie 0.9 panele podłogowe/deska barlinecka? Jak należy to rozumieć? Co przyjąć do wyceny, rozbieżność cenowa dla tych materiałów i technologia znacząco się różni?

Odpowiedź 5:

Ściany w pomieszczeniach nr 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 wykonać należy z płytek ceramicznych do wysokości 2 m. Pozostałą część tych ścian jak i pozostałe pomieszczenia należy dwukrotnie pomalować farbami emulsyjnymi. Do wyceny należy przyjąć wykonanie podłogi z deski barlineckiej w sali spotkań oraz wykonanie podłogi z płytek ceramicznych w pozostałych pomieszczeniach. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z zapisami SIWZ w związku z realizacją projektu w ramach PROW Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia przed podpisaniem umowy wycenionego przedmiaru robót (kosztorysu ofertowego) oraz dostarczenia po wykonaniu robót kosztorysu powykonawczego i/lub różnicowego.

 

Zapytanie 6:

Balchodachówka , kolor, grubość?

Odpowiedź 6:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w załączniku nr 1.

 

Zapytanie 7:

Rodzaj materiału obróbki?

Odpowiedź 7:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w załączniku nr 1.

 

Zapytanie 8:

Kolor stolarki?, rodzaj wyposażenia stolarki, sposób otwierania i podziału skrzydeł, Rodzaj kolor kostki brukowej

Odpowiedź 8:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w załączniku nr 1.

Zapytanie 9:

Materiał dla balustrad zewnętrznych

Odpowiedź 9:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w załączniku nr 1.

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 21.06.2019 r. do godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert: 21.06.2019 r. godz. 12.10.

W związku z powyższym zmianie ulega treść ogłoszenia. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej.

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2828
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-06-17 14:25:15
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-06-17 14:25:15