logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Lasowice Wielkie, 21.06.2019 r.

ZP.271.8.2019

Informacja z otwarcia ofert 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 21.06.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożone zostały 3 oferty przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: w roku 2019 – 585 646,80 zł, w roku 2020 – 288 713,20 zł, Razem: 874 360,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Konsorcjum firm:

- Norm-Haus Sp. z o.o.
Spółka komandytowa - LIDER
ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno,

- Norm-Haus Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek – CZŁONEK
ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno

1.275.294,32

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2.

Zakład Budowlano-Remontowy „JURKOWSKI”
ul. Powstańców Śl. 34
46-200 Kluczbork

1.166.073,84

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3.

Firma Budowlana MS s.c.
ul. Wronczyńska 12
46-300 Olesno

1.164.534,59

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2943
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-06-21 12:50:56
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-06-21 12:50:56