logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenie nr 42381 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. Lasowice Wielkie: Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba, Trzebiszyn, Tuły, Chocianowice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

Ogłoszenie nr 42381 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.

Lasowice Wielkie: Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba, Trzebiszyn, Tuły, Chocianowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 53141302400000, ul. Lasowice Wielkie  , 46282   Lasowice Wielkie, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 175 470, e-mail rgk@lasowicewielkie.pl, faks 774 175 491.
Adres strony internetowej (URL): bip.lasowicewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
bip.lasowicewielkie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osbiście lub za pomoca operatora pocztowego lub poprzez kuriera
Adres:
Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat pok. 1, I piętro


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba, Trzebiszyn, Tuły, Chocianowice
Numer referencyjny: ZP.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na budowie dróg: - wewnętrznej w miejscowości Chocianowice – odcinek o długości 103,20 mb na działkach Nr 673/123, 671/167, 412/95 km. 3 i 4; - wewnętrznej w miejscowości Chudoba – odcinek o długości 128 mb na działce Nr 68 km. 4; - gminnej Nr 101430O w miejscowości Trzebiszyn – odcinek o długości 140 mb na działce Nr 278/1 km. 2; - gminnej Nr 101411O w miejscowości Tuły – odcinek o długości 424,70 mb na działce Nr 92/4 km. 5 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1330O z drogą powiatową Nr 1333O i z drogą gminną Nr 101411O (dz. Nr 127, 92/3, 85, 92/2, 92/4, km. 5). 1. Część I zamówienia – budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocianowice – odcinek o długości 103,20 mb. Część I zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi, w tym: - roboty pomiarowe wraz z wyniesieniem osi jezdni, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, - wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji jezdni: a) warstwa odcinająca z piasku, b) podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, c) podbudowa z kruszywa łamanego, d) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca AC16 W 50/70; warstwa ścieralna AC11 S 50/70) - utwardzenie pobocza o szer. 0,25 m kruszywem łamanym, - wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca AC16 W 50/70, warstwa ścieralna AC11 S 50/70), - odwodnienie powierzchniowo na nieutwardzony pas drogowy. 2. Część II zamówienia – budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chudoba – odcinek o długości 128 mb. Część II zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi, w tym: - roboty pomiarowe wraz z wyniesieniem osi jezdni, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, - wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji jezdni: a) warstwa odcinająca z piasku, b) podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, c) podbudowa z kruszywa łamanego, d) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca AC16 W 50/70; warstwa ścieralna AC11 S 50/70), - utwardzenie pobocza o szer. 0,50 m kruszywem łamanym, - wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, warstwa ścieralna AC11 S 50/70), - odwodnienie powierzchniowo na nieutwardzony pas drogowy. 3.Część III zamówienia – budowa drogi gminnej Nr 101430O w miejscowości Trzebiszyn – odcinek o długości 140 mb. Część III zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi, w tym: - roboty pomiarowe wraz z wyniesieniem osi jezdni, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, - wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji jezdni, a) podbudowa z kruszywa łamanego, b) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca AC16 W 50/70, warstwa ścieralna AC11 S 50/70) - utwardzenie pobocza o szer. 1,00 m kruszywem łamanym, - oczyszczenie przepustu, - wycinka krzaków, - odmładzanie starszych drzew, - wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca AC16 W 50/70, warstwa ścieralna AC11 S 50/70), - odwodnienie powierzchniowo na nieutwardzony pas drogowy. 4.Część IV zamówienia – budowa drogi gminnej Nr 101411O w miejscowości Tuły – odcinek o długości 424,70 mb wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1330O z drogą powiatową Nr 1333O i z drogą gminną Nr 101411O Część IV zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej (trasa zasadnicza i łącznik), w tym: - roboty pomiarowe wraz z wyniesieniem osi jezdni, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni: a) podbudowa z kruszywa łamanego, b) nawierzchnia z betonu asfaltowego, - utwardzenie pobocza o szer . 0,75 m kruszywem łamanym, - oczyszczenie przepustu, - wycinka krzaków, - odmładzania starych drzew, - wykonanie zjazdów na posesje, drogi gruntowe i pola o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca AC16 W 50/70, warstwa ścieralna AC11 S 50/70), - odwodnienie powierzchniowo na nieutwardzony pas drogowy. Przebudowa skrzyżowania polegać będzie na: - sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania, - wykonanie odwodnienia polegającego na wykonaniu studzienki ściekowej fi 500 wraz z wpustem ściekowym jezdniowym D-400 i przykanalikiem PCV fi 200, który zostanie podłączony do istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania, - wykonanie przejścia dla pieszych, - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej ograniczonego obrzeżem betonowym, który połączy przejście dla pieszych z wejściem do kościoła, - wykonanie systemu odwodnienia liniowego klasy B-125 ze skrzynką odpływową H450, która zostanie podłączona do projektowanej studzienki ściekowej przykanalikiem PCV fi 160, - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - na połączeniu krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1330O z drogą gminną Nr 101411O wykonanie wyokrągleń łukami kołowymi.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45230000-8, 45232000-2, 45233000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 540065.31
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2017

data zakończenia: 30/06/2017

data zakończenia: 31/07/2017

data zakończenia: 31/08/2017


II.9) Informacje dodatkowe: część I zamówienia do 30.06.2017 część II zamówienia do 30.06.2017 część III zamówienia do 31.07.2017 część IV zamówienia do 31.08.2017

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi o wartości minimum: dla części I zamówienia - 50.000 zł brutto, dla części II zamówienia – 80.000 zł brutto, dla części III zamówienia – 100.000 zł brutto da części IV zamówienia – 360.000 zł brutto a robota ta jest potwierdzona dowodami, określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na części od I – IV lub I i IV lub II i IV lub III i IV lub I, II i IV lub I, III i IV lub II, III i IV warunek będzie spełniony jeżeli wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi o wartości minimum 360.000 zł. brutto. Jeżeli wykonawca złoży ofertę na część I, II i III lub I i III lub II i III warunek będzie spełniony jeżeli wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi o wartości minimum 100.000 zł. brutto. Jeżeli wykonawca złoży ofertę na części I i II warunek będzie spełniony jeżeli wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi o wartości minimum 80.000 zł. brutto. 2) dysponuje osobą skierowaną do realizacji zamówienia legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia odpowiedzialnej za kierowanie budową. Wykonawca wskaże osobę, spełniającą następujące wymagania: - Kierownik budowy: Wymagana liczba osób: 1 Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogownictwa, - minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy przy prowadzeniu zadań polegających na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi, - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy na min. 1 zadaniu obejmującym budowę, przebudowę bądź rozbudowę drogi o wartości min.: dla części I zamówienia – 50.000 zł brutto, dla części II zamówienia – 80.000 zł brutto, dla części III zamówienia – 100.000 zł brutto, dla części IV zamówienia – 360.000 zł brutto. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na części od I – IV lub I i IV lub II i IV lub III i IV lub I, II i IV lub I, III i IV lub II, III i IV warunek będzie spełniony jeżeli Kierownik Budowy posiada doświadczenie przy prowadzeniu zadań polegających na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy na min. 1 zadaniu obejmującym budowę, przebudowę bądź rozbudowę drogi o wartości min.: 360.000 zł. brutto. Jeżeli wykonawca złoży ofertę na część I, II i III lub I i III lub II i III warunek będzie spełniony jeżeli Kierownik Budowy posiada doświadczenie przy prowadzeniu zadań polegających na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy na min. 1 zadaniu obejmującym budowę, przebudowę bądź rozbudowę drogi o wartości min.: 100.000 zł. brutto. Jeżeli wykonawca złoży ofertę na części I i II warunek będzie spełniony jeżeli Kierownik Budowy posiada doświadczenie przy prowadzeniu zadań polegających na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy na min. 1 zadaniu obejmującym budowę, przebudowę bądź rozbudowę drogi o wartości min.: 80.000 zł. brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)stosownie do rozdz. Va pkt 1 SIWZ – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 2)stosownie do rozdz. Va pkt. 2 SIWZ; 2.1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)stosownie do rozdz. V ust. 1 pkt. 2 lit c1 SIWZ- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2)stosowanie do rozdz. V ust. 1 pkt. 2 lit c2 SIWZ– wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) kosztorys ofertowy, 2) wymagane pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 3) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości odpowiednio: dla części I zamówienia 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), dla części II zamówienia 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), dla części III zamówienia 2.500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), dla części IV zamówienia 9.000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym O/Namysłów nr rachunku 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP.271.1.2017 na: część I , II, III, IV* zamówienia”. *wpisać odpowiednio 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja jakości

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w okolicznościach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności: 1. przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2 zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt. 2 oraz w wyniku zmiany podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/03/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocianowice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi, w tym: - roboty pomiarowe wraz z wyniesieniem osi jezdni, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, - wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji jezdni: a) warstwa odcinająca z piasku, b) podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, c) podbudowa z kruszywa łamanego, d) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca AC16 W 50/70; warstwa ścieralna AC11 S 50/70) - utwardzenie pobocza o szer. 0,25 m kruszywem łamanym, - wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca AC16 W 50/70, warstwa ścieralna AC11 S 50/70), - odwodnienie powierzchniowo na nieutwardzony pas drogowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45230000-8, 45232000-2, 45233000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 45920.46
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja jakości

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chudoba

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi, w tym: - roboty pomiarowe wraz z wyniesieniem osi jezdni, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, - wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji jezdni: a) warstwa odcinająca z piasku, b) podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, c) podbudowa z kruszywa łamanego, d) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca AC16 W 50/70; warstwa ścieralna AC11 S 50/70), - utwardzenie pobocza o szer. 0,50 m kruszywem łamanym, - wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, warstwa ścieralna AC11 S 50/70), - odwodnienie powierzchniowo na nieutwardzony pas drogowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45230000-8, 45232000-2, 45233000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8095.45
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja jakości

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: budowa drogi gminnej Nr 101430O w miejscowości Trzebiszyn

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi, w tym: - roboty pomiarowe wraz z wyniesieniem osi jezdni, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, - wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji jezdni, a) podbudowa z kruszywa łamanego, b) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca AC16 W 50/70, warstwa ścieralna AC11 S 50/70) - utwardzenie pobocza o szer. 1,00 m kruszywem łamanym, - oczyszczenie przepustu, - wycinka krzaków, - odmładzanie starszych drzew, - wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca AC16 W 50/70, warstwa ścieralna AC11 S 50/70), - odwodnienie powierzchniowo na nieutwardzony pas drogowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45230000-8, 45232000-2, 45233000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 98257.54
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja jakości

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: budowa drogi gminnej Nr 101411O w miejscowości Tuły wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1330O z drogą powiatową Nr 1333O i z drogą gminną Nr 101411O

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej (trasa zasadnicza i łącznik), w tym: - roboty pomiarowe wraz z wyniesieniem osi jezdni, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni: a) podbudowa z kruszywa łamanego, b) nawierzchnia z betonu asfaltowego, - utwardzenie pobocza o szer . 0,75 m kruszywem łamanym, - oczyszczenie przepustu, - wycinka krzaków, - odmładzania starych drzew, - wykonanie zjazdów na posesje, drogi gruntowe i pola o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca AC16 W 50/70, warstwa ścieralna AC11 S 50/70), - odwodnienie powierzchniowo na nieutwardzony pas drogowy. Przebudowa skrzyżowania polegać będzie na: - sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania, - wykonanie odwodnienia polegającego na wykonaniu studzienki ściekowej fi 500 wraz z wpustem ściekowym jezdniowym D-400 i przykanalikiem PCV fi 200, który zostanie podłączony do istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania, - wykonanie przejścia dla pieszych, - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej ograniczonego obrzeżem betonowym, który połączy przejście dla pieszych z wejściem do kościoła, - wykonanie systemu odwodnienia liniowego klasy B-125 ze skrzynką odpływową H450, która zostanie podłączona do projektowanej studzienki ściekowej przykanalikiem PCV fi 160, - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - na połączeniu krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 1330O z drogą gminną Nr 101411O wykonanie wyokrągleń łukami kołowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45230000-8, 45232000-2, 45233000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 314932.86
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja jakości

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Do pobrania

 • Liczba pobrań 276
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2017-03-13
 • Liczba pobrań 278
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2017-03-15
 • Liczba pobrań 264
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2017-03-13
 • Liczba pobrań 255
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2017-03-13
 • Liczba pobrań 279
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2017-03-13
 • Liczba pobrań 273
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2017-03-13
 • Liczba pobrań 294
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2017-03-13
 • Liczba pobrań 269
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2017-03-13
 • Liczba pobrań 285
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2017-03-13
 • Liczba pobrań 259
  Osoba która wysłała plik Admin Administrator
  Osoba która dodała plik Admin Administrator
  Data wysłania 2017-03-15

Metryka

Liczba odwiedzin 1560
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2017-03-30 14:10:00
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-13 21:22:28