logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - ORLIK

 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko-Orlik 2012”
Teren realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków :
     Obręb Lasowice Wielkie
K. m. 4;  dz. nr 1/20
 
      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) podaje do wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego j/w.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A pok. 19 I piętro.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia .
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uznające to żądanie ( art.53 ust. 6 cyt. Ustawy).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od 09.02.2010 – do 22.02.2010r.

Metryka

Liczba odwiedzin 596
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-02-09 13:41:21
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-02-09 13:41:21