logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - „Przebudowie drogi powiatowej nr 1328 O.........chodnik w miejscowości Chocianowice............

Lasowice Wielkie 12.09.2019r.

 

 

 

 

GK.6733.3.2019.ZJ

 

 

                                                  

 

       O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)   

 

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 11 września 2019r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Marek Wojtaszczyk - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku  od km 4 + 007 do km 4 + 378 – chodnik w miejscowości Chocianowice wraz  z kanalizacją deszczową. Przebudowa linii telekomunikacyjnej w obrębie chodnika”, na dz. nr 1; 388/23 arkusz mapy 6, dz. nr: 399/173; 402/189; 403/191; 440/123; 435/123; 438/123; 439/123; 472/123; 437/123; 473/123; 474/189; 659/123 ark. mapy 3 w miejscowości Chocianowice.  

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1217
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-09-12 14:15:49
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-09-12 14:15:49