logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00”

Lasowice Wielkie, 26.09.2019 r.

ZP.271.13.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00”.


        Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 26.09.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożonych zostało 8 ofert przez n/w Wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 681.512,10 zł brutto.

Ofertę złożyli:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

P.H.U. LARIX Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

526.456,63 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2.

RAFALIN Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Malicka 42
42-290 Blachownia

477.123,61 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3.

P.U.H. „DOMAX”
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

572.468,05 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4.

Zakład Budownictwa
Ogólnego DROBUD
Anna Stryczek-Janicka
ul. Kępska 10
45-129 Opole

678.154,47 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

5.

VIANKO Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 3
47-120 Zawadzkie

397.899,39 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

6.

Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAWI”
ul. Magazynowa 1
45-113 Opole

599.310,68 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

7.

PD TRAKT Sp. z o.o.
Sp. k.
ul. Matejki 1
46-200 Kluczbork

476.747,77 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

8.

P.U.H. „BUD-MET”
Jarosław Kałmuk
ul. Słowackiego 30
42-134 Truskolasy

405.215,16 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2974
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-09-26 13:51:52
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-09-27 10:00:18

Historia zmian