logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - O PRZEPROWADZENIU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn".

                                 Lasowice Wielkie, 19.12.2019r.

 

GK 6220.2.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn".

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r. poz. 2081)

 

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

  1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

     Na wniosek Pana Tomasza Trzaskowskiego reprezentującego firmę PPUH „Tombud”, ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno z dnia 10.07.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn".

  1. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie. Organami, które biorą udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydały stosowne uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem znak: WOOŚ.4221.52.2019.ES.2 z dnia 10.12.2019r. uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku opinią Sanitarną znak: 4315.16.2019.MCh z dnia 17.12.2019r. pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania realizacji w/w przedsięwzięcia.
  2. Informując o powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z raportem oddziaływania na środowisko) oraz aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej (e-mail: rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl ) w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich (pokój nr 19), w godzinach pracy Urzędu t.j. poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30. ; środa 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
  2. Tablica ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia – sołectwa Lasowice Wielkie i Trzebiszyn.
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 

Otrzymują:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru strony postępowania

 Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku.
  3. a/a

 

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1589
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-12-19 09:20:03
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-12-19 09:20:03