logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI JASIENIE

Lasowice Wielkie,  08.01.2020 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lasowice Wielkie uchwały nr XII/101/19 z dnia 25 września 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie.

Granica terenu objętego planem i strategiczną oceną oddziaływania na środowisko ustaleń planu, została określona na załączniku graficznym  do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie  do dnia 29.01.2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

       Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres UG@lasowicewielkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do dnia 29.01.2020 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

 

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

Daniel Gagat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1274
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-01-08 09:11:30
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-01-08 09:11:30