logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, 17.01.2020

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Lasowice Wielkie

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 roku, poz.450, 650, 723 i 1365) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Lasowice Wielkie zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej  oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 1. Wymagania:
  W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Lasowice Wielkie zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 1. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone w rozdziale XI  Rocznego Programu Współpracy gminy Lasowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie Rocznego Programu Współpracy gminy Lasowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Lasowice Wielkie” do  sekretariatu Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A.

 1. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 24 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1064
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-01-17 09:51:36
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-01-17 09:51:36