logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, 15.05.2020 r.

 

ZP.271.1.2020


Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuję: w dniu 15.05.2020 r. o godz. 10:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 10:00 złożonych zostały 3 oferty przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

967.755,60 zł brutto.

Oferty złożyli:

LP

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Termin płatności

Termin wykonania

1

Wywóz Nieczystości

oraz Przewóz Ładunków

ul. Bór 169

42-202 Częstochowa

807.705,00 zł

30 dni

Zgodnie z SIWZ

2

Remondis Opole Sp. z.o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

999.813,46 zł

30 dni

Zgodnie z SIWZ

3

FBSerwis S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

1.107.291,17 zł

30 dni

Zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1386
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-05-15 11:23:07
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-05-15 11:23:07