logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZA TERENOWEGO - SPIS ROLNY 2020 - GMINA LASOWICE WIELKIE

 


INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM

NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Lasowice Wielkie.

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego;
 • zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
  o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
 • Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
  w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r.
  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A  z dopiskiem na kopercie: „NABÓR NA RACHMISTRZA”

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Grażyna Wyrwa,
  77/4175480

 

 Załącznik nr 1

do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów

 

 

 

………….……….,dn.………………2020 r.

Wójt Gminy Lasowice Wielkie
Gminny Komisarz Spisowy

 

                                                        

 

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego w gminie Lasowice Wielkie
do PSR 2020r.

 

Nazwisko i imię (imiona)          ………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania                   ……………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu, adres email           ……………………………………………………………………………………………

Data urodzenia                        ………………………………………………………………………………………………

Wykształcenie                        ………………………………………………………………………………………………

 

 

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.


                                                                                                ………………………………………………………
                                                                                                                         /czytelny podpis/

 

 

 

Załącznik nr 2

do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów


Oświadczenie o niekaralności

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                     (imię i nazwisko)

zamieszkały …………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                     (adres zamieszkania)

oświadczam

iż nie byłem karany/a  za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwo skarbowe.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………..…….., dn.……………………                                        ……………..……………………………………………………
(miejscowość i data złożenia oświadczenia)                                             (własnoręczny czytelny podpis) kandydata)

 

 

Załącznik nr 3

do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów

 

Oświadczenie

 

 

Ja, niżej podpisana/y ………….………………………………………………..……………….……, oświadczam, że:

                                                                                                   (imię, nazwisko)

 

Zapoznałem/am się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020 i  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminne Biuro Spisowe w Lasowice Wielkie, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na stanowisko rachmistrza terenowego.

 

 

…………….……………………

                                                                                                  (własnoręczny czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[1] (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako Generalny Komisarz Spisowy z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 

 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
 • 6. ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na przeprowadzeniu naboru, szkolenia i egzaminu, o którym mowa w art. 20 ustawy o powszechnym spisie rolnym.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. 3 tygodni od dnia zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.
 2. po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem naboru przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.
 3. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. przenoszenia danych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 • Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udziału w szkoleniu oraz egzaminie.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty

 

Kandydat na rachmistrza obowiązkowo musi odbyć trzydniowe szkolenie z organizacji, metodologii, promocji spisu, ochrony danych osobowych oraz obsługi aplikacji do realizacji spisu na urządzeniu mobilnym. Szkolenie będzie odbywało się w formie e/learningu lub tradycyjnej.

Termin szkolenia 3.08.2020r. – 11.09.2020 r.

Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się w formie e/learningu lub tradycyjnej. Nie są zwracane koszty dojazdu na szkolenie.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Opolu.

Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto  i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących  prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem rachmistrza spisowego.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

Metryka

Liczba odwiedzin 1256
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-15 14:53:42
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-09-04 09:07:38

Historia zmian