logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, 18.06.2020 r.

 

ZP.271.2.2020


Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuję: w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 10:00 złożonych zostały 3 oferty przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

810.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

LP

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Termin płatności

Termin wykonania

1

Strach i Synowie Sp. z.o.o.
ul. Bór 169
42-202 Częstochowa

831.785,76 zł

30 dni

Zgodnie z SIWZ

2

FBSerwis S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

872.154,00 zł

30 dni

Zgodnie z SIWZ

3

Remondis Opole
Sp. z.o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

693.841,57 zł

30 dni

Zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1803
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-18 12:11:09
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-18 12:11:09