logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie, cz. I, cz. II

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

     Lasowice Wielkie, 29.06.2020 r.

 

GK.271.19.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Zarządzenia Nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto

roboty budowlane polegające na:

Wykonaniu plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

Cz. I Zamówienia – Wykonanie chodników oraz elementów małej architektury

Cz. II Zamówienia – Wykonanie nasadzeń na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,

tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91.

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Część I Zamówienia:

1. Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w ramach, którego powstaną dodatkowe elementy małej architektury takie jak:

- ławki – szt. 4

- tablice informacyjno – kulturalne – szt. 6 (Zamawiający dostarczy wyłonionemu Wykonawcy treść wraz z grafiką i zdjęciami, która zostanie zamieszczona na tablicach) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt tablicy.

2. Wykonanie nowych, utwardzonych kostką betonową dojść i placyku, które łączyć się będą z istniejącymi ścieżkami. Nawierzchnię chodników projektuje się z następujących warstw:

- podłoże – grunt rodzimy nośny

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego (bazalt lub granit) 2 – 31,5 mm gr. warstwy 10 cm

- podsypka piaskowa stabilizowana cementem – gr. warstwy 5 cm

- kostka betonowa 6x10x20

Każdą z warstw podbudowy mechanicznie zagęścić.

 

Część II Zamówienia:

1. Zakres zamówienia obejmuje również nasadzenia na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie. W ramach zadania przewiduje się:

- wykonanie nasadzeń drzew liściastych form piennych.

- wykonanie nasadzeń średniego i niskiego piętra zieleni w postaci krzewów, bylin ozdobnych, w tym odmian kwitnących i barwnych oraz traw ozdobnych,

- odtworzenie i uzupełnienie istniejących trawników dywanowych.

Do nasadzeń należy zastosować drzewa szkółkowane minimum 3 krotnie. Natomiast krzewy powinny posiadać prawidłowo wykształcone korony wraz z wykształconymi minimum 3 pędami.

Nasadzeń należy dokonać w następującej ilości:

- sadzenie drzew liściastych form piennych w doły 1/0,7 m, o obwodzie pnia 14–16 – 2 szt.

- sadzenie krzewów liściastych w doły 0,3/0,3 m – 95 szt.

- sadzenie krzewów liściastych żywopłotowych w rów szer. 40 cm – 30 szt.

- sadzenie bylin i krzewinek okrywowych przy ilości 9 szt./ m2 – 56 szt.

UWAGA

Pielęgnacją należy objąć wszystkie nowo założone elementy zieleni, a rzeczowy zakres robót obejmuje standardowe prace ogrodnicze, czyli nawożenie (2x w roku) nasadzeń oraz cięcia formujące drzew i krzewów. Pracami pielęgnacyjnymi należy objąć projektowane elementy zieleni przez okres minimum 3 lat od posadzenia, w okresie gwarancyjnym.

Natomiast podlewanie (co najmniej raz w tygodniu, a w okresach suchych co najmniej co drugi dzień) należeć będzie do zadania Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia dot. części I Zamówienia (chodniki,. ławki i tablice informacyjne) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do posiadania kierownika budowy w specjalności architektonicznej/konstrukcyjno - budowlanej.

Przedmiot zamówienia dot. części II Zamówienia (nasadzenia) należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym zieleni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz projekcie wykonawczym zieleni, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. Oryginały dokumentacji projektowej i projektu wykonawczego zieleni znajdują się w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 19, I piętro).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

 1. wykonania pełnej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenia i zatwierdzenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej, które przekaże Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (dla części I Zamówienia),
 2. organizacji placu budowy i zaplecza budowy (przejazdy, objazdy, projekty organizacji ruchu, oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze),
 3. ubezpieczenia budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne,
 4. wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji,  wydanych w związku z realizacją inwestycji,
 5. wszelkie inne prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu przekazania do użytkowania.
 6. Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.).
 7. dysponowania kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej/ konstrukcyjno - budowlanej upoważniające do sprawowania funkcji kierownika budowy (dla części I Zamówienia).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z projektem stanowiącym załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 29.10.2020 r. (dopuszcza się krótszy okres realizacji zamówienia).

UWAGA (dla części I Zamówienia)

W dniu zgłoszenia gotowości do obioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej. A następnie terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapy powykonawcze z inwentaryzacji geodezyjnej.

III. PROCEDURA

 1. Tryb udzielania zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014 r.
 2. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena – 100.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Termin składania ofert: pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w nieprzekraczalnym terminie do 07.07.2020 r. do godziny 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat pok. 1, I piętro, zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie
nie otwierać przed 07.07.2020 r. godz. 10:00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu:
Pon, Wt, Czw - 7.30 do 15.30.
Śr – 7.30 do 16.30
Pt – 7.30 do 14.30

Kontakt: Sara Marczak, tel. 77 417 54 86.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy.

VI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.
 3. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik nr 2.

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Istotne postanowienia umowy
 3. Dokumentacja projektowa

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2828
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-29 08:53:25
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 10:47:42

Historia zmian