logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz.U. z  2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Rady Gminy Lasowice Wielkie Uchwały  nr XVIII/147/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie. 

 

Zmiana „Studium…” dotyczy terenów położonych w sołectwie Jasienie.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie w terminie do dnia  04.09.2020

 

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie
  • ustnie do protokołu w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: ug@lasowicewielkie.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie 

Daniel Gagat

               

Metryka

Liczba odwiedzin 1410
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-08-11 11:43:54
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-08-11 11:43:54