logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Chocianowice

Lasowice Wielkie 18.09.2020r.

GK.6733.6.2020.ZJ

 

 O B W I E S Z C Z E N I E
 

   Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

zawiadamiam

 

 że w dniu 15 września 2020 r. zostało wszczęte na żądanie pana Mateusza Myśliwczyka postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci wodociągowej” w miejscowości Chocianowice, na działkach nr: 414/60, 415/60, 420/60, 421/60, 155/71, 416/60, 417/60, 422/60, 423/60, 210/1, 418/60, 419/60, 424/60, 168/1 ark. m. 4.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej  adres.      

                                                                                          

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 754
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-09-18 12:19:21
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-09-18 12:19:21