logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa oświetlenia drogowego” w miejscowości Wędrynia, na działkach nr: 326/131, 13/8, 105, 525/25, 545/24, 651/103 ark. m. 1.

Lasowice Wielkie 22.09.2020r.

 

 

GK.6733.8.2020.ZJ

 

 

                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 21 września 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie w imieniu której występuje Pan Joachim Smolnik postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie oświetlenia drogowego” w miejscowości Wędrynia, na działkach nr: 326/131, 13/8, 105, 525/25, 545/24, 651/103 ark. m. 1.

 

  Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

Zamieszczono:

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Wędrynia
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1133
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-09-22 14:02:29
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-09-22 14:04:01

Historia zmian