logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Odpowiedź na pytanie nr 1 dot. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, dn. 05.01.2021 r. 

ZP.271.4.2020

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:

Pytanie 1:

Dot. pkt 6 OPZ: prosimy o wskazanie poprawnego terminu realizacji – wskazany jest bowiem okres od lipca do października 2020 r. oraz wskazanie poprawnych częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów oraz ilości zbiórek dla okresu objętego zamówieniem.

Odpowiedź 1:

Zamawiający poprawia zapis ust. 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 1 do SIWZ, który to otrzymuje brzmienie:

„1) Odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż co dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do października 2021 r. i nie rzadziej niż raz w miesiącu w pozostałych miesiącach, zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym, łącznie nie mniej niż 21 zbiórki.

2) Odpady segregowane zbierane w systemie workowym tj. oznaczone: „Papier, karton”, „Szkło”, „Tworzywa sztuczne”, „TYLKO butelki po napojach PET” odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, łącznie nie mniej niż 12 zbiórek”. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Powyższe pytanie i odpowiedź nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, w związku z czym Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1371
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-01-05 08:41:42
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-05 08:41:42