logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 19.04.2021 r.

                                                                                       Lasowice Wielkie, dnia 14.04.2021 r.

RG.0012.3.2021                                                                                

                                                                                   

                                                                                  Według  rozdzielnika

                       

                      

       Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i    Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie  na dzień  19.04.2021 r. /poniedziałek/ godz. 8:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Temat posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie – analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji / materiały w załączeniu/
 • Urzędu Gminy znak FN.3026.53.2021 z dnia 14.04.2021 r. dotyczące zakresu przekazanych materiałów na posiedzenie komisji,
 • Urzędu Gminy znak GK.7021.3.9.2021 z dnia 09.04.2021 r. dotyczące dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
 • Starostwa Powiatowego w Kluczborku znak FP.6846.2.12.2020.MW z dnia 13.04.2021 r. dotyczące zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 6.000,00 zł.– budowa chodnika w Chocianowicach /przejęcie działek od osób fizycznych/.
 1. Analiza projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lasowice Wielkie instrumentem płatniczym,
 • w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Lasowice Wielkie,
 • w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Lasowice Wielkie.
 1. Ocena działalności z podmiotami pozarządowymi w 2020 r.
 2. Sprawy bieżące.

                                                                                         

Z   p o w a ż a n i e m

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Klaudia Schudy

    

 

 O t r z y m u j ą :

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Brygida Kasprzyk - Przewodniczący
 2. Klaudia Schudy - Z-ca Przewodniczącego
 3. Jerzy Lipiński - Członek
 4. Gabriela Prochota - Członek
 5. Wioletta Woźny   - Członek
 6. Dariusz Pikor - Członek                                       

       

 Wójt Gminy Lasowice Wielkie   Pan Daniel Gagat

 

Do wiadomości :

      Z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pan Krzysztof Lech

      Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Pani Izabela Dokupil

      Sekretarz Gminy Pan Joachim Smolnik

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.713 z późn. zm./

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1290
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-04-15 13:38:00
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-04-15 13:38:00