logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania - „Budowa budynku gospodarczego”, w miejscowości Wędrynia

Lasowice Wielkie, 14.05.2021 r.

GK.6730.10.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

      Na podstawie art. 49a, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), oraz art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)   

 

zawiadamiam

 

      że  w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Budowa budynku gospodarczego”, w miejscowości Wędrynia, działka nr 1/30 ark. mapy 1 zostały zebrane materiały niezbędne do wydania decyzji oraz informuję, o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Przed wydaniem decyzji umożliwia się stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie w godzinach pracy urzędu.

Zawiadomienie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w dniu 14.05.2021 r. Strony mogą przedkładać dowody oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Wędrynia,
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4. A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 1110
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-05-14 10:02:05
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-05-14 10:02:05