logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 17.05.2021 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                  Lasowice Wielkie, dnia 11.05.2021 r.

 

RG.0012.4.2021

 

                                                                                            Według  rozdzielnika

                                

                                   Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i    Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie  na dzień    17.05.2021 r. / poniedziałek/ godz. 8:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy   w Lasowicach Wielkich .

 

Temat  posiedzenia :

 

 1. Rozpatrzenie – analiza pism  przekazanych na posiedzenie komisji / materiały w załączeniu /
 • Urzędu Gminy znak FN.3026.65.2021 z dnia 11.05.2021 r. dotyczące zakresu przekazanych materiałów na posiedzenie komisji,
 • Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim z dnia 13.04.2021 dot. dwujęzycznego nazewnictwa miejscowości na stacjach kolejowych.
 1. Analiza projektów uchwał :
 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice „
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/207/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego / chodnik Chocianowice/,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/208/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego / chodnik Jasienie /,
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na realizację „ Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego „.
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020. / przesłano pocztą elektroniczną dnia 31.03.2021 r./
 2. Analiza „ Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. dla Gminy Lasowice Wielkie” wraz z rekomendacjami.
 3. Sprawy bieżące .

 

                                                                                                         Z   p o w a ż a n i e m

                                                                                       

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                        

                                                                                             Brygida Kasprzyk

      O t r z y m u j ą  :

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Brygida Kasprzyk - Przewodniczący
 2. Klaudia Schudy - Z-ca Przewodniczącego
 3. Jerzy Lipiński    - Członek
 4. Gabriela Prochota - Członek
 5. Wioletta Woźny    - Członek
 6. Dariusz Pikor - Członek                                       

       

      Wójt Gminy Lasowice Wielkie   Pan Daniel Gagat

     

Do wiadomości :

      Z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pan Krzysztof Lech

      Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie Pani Izabela Dokupil

      Sekretarz Gminy Pan Joachim Smolnik

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.713 /

Metryka

Liczba odwiedzin 250
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-05-14 10:58:39
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-05-14 10:58:39