logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Lasowice Wielkie, 31.05.2021 r.

GK.271.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Zarządzenia Nr 251/20 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto na zadanie inwestycyjne pn.:  „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba”

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,

tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa siłowni zewnętrznej w Chudobie. Projekt siłowni obejmuje następujące urządzenia sprawnościowe:
 • Drabinka na słupie
 • motyl na słupie
 • wyciskanie siedząc + podciąg na słupie
 • orbitek
 • pajacyk na słupie
 • steper na słupie
 • jeździec
 • twister + wahadło na słupie
 • prostownik pleców na słupie

Dodatkowo zamontowane zostaną:

 • kosze na śmieci – 2 szt.
 • ławki z oparciem – 3 szt.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zgłoszeniem budowlanym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oryginały dokumentacji znajdują się w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 19 I piętro).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

 1. organizacji placu budowy i zaplecza budowy (przejazdy, objazdy, projekty organizacji ruchu, oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze) – jeżeli dotyczy,
 2. ubezpieczenia budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne,
 3. wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji,  wydanych w związku z realizacją inwestycji,
 4. wszelkie inne prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu przekazania do użytkowania,
 5. Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.).

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2021 r. (dopuszcza się krótszy okres realizacji zamówienia).
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedkłada Zamawiającemu dokumentację fotograficzną obejmującą zdjęcia oznaczeń na urządzeniach zawierających, co najmniej: nazwę i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela (jeżeli taki występuje), określenie maszyny, oznakowanie CE, oznaczenie serii i typu maszyny, numer seryjny (jeżeli taki występuje) oraz rok produkcji.

 

PROCEDURA

Kryteria oceny i wyboru ofert: cena – 100%

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Termin składania ofert: pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w nieprzekraczalnym terminie do 09.06.2021 r. do godziny 13:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat pok. 1 I piętro, zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba
nie otwierać przed 09.06.2021 r. godz. 13:00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu: Pon, Wt, Czw - 7.30 do 15.30.

                               Śr – 7.30 do 16.30

                               Pt – 7.30 do 14.30

Kontakt: Sara Marczak, tel. 77 417 54 86.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy. Do wyliczenia ceny oferty służą dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY.

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.
 3. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik nr 2.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Istotne postanowienia umowy.
 3. Dokumentacja projektowa

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2208
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-05-31 14:40:24
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-17 13:29:21

Historia zmian