logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - dokumentacja dla inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu”.

Lasowice Wielkie, 30.06.2021 r.

   Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

 

GK.271.8.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Zarządzenia Nr 251/20 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlano-wykonawczego) z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach według koncepcji dla inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu”.

 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 • sporządzenie dokumentacji dla ww. zadania,
 • złożenie wniosku o pozwoleniu na budowę dla ww. zadania lub dokonanie równoważnego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 • uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót
 • Opracowania projektowe zawierać będą:
 • projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz.
 • projekt techniczny – 4 egz.
 • kosztorys inwestorski – 2 egz.
 • przedmiar robót – 2 egz.
 • szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.
 • wersję elektroniczną przedmiotu umowy na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargowej, która musi być zapisana w programie ogólnodostępnym (dokumentu WORD, PDF, JPG o rozmiarze – maks. plików 10 MB) na płycie CD – 1 egz.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie wyżej wymienionych prac projektowych, wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków, opinii, decyzji i innych potrzebnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia i złożenia w imieniu Zamawiającego stosownego, kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz z potwierdzeniem złożenia lub dokonanie zgłoszenia robót właściwemu organowi. Należy zwrócić uwagę na warunki gruntowo-wodne i w przypadku konieczności w ramach zamówienia należy również sporządzić odpowiednią dokumentację oraz uzyskać wymagane opinie, zezwolenia, decyzje i inne w tym zakresie

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej pozycji kosztorysowej, w której dokonuje wyliczeń w oparciu o kalkulację własną, materiały/oferty w oparciu o które dokonał w/w kalkulacji.

Opracowanie powinno obejmować następujący zakres robót:

 • boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową, tenis ziemny wraz z wyposażeniem (bramki, słupki do piłki siatkowej, siatki itp.), z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nawierzchnia nie będzie umożliwiała gry we wszystkie wskazane dyscypliny sportu – możliwa zmiana za zgodą Zamawiającego,
 • oświetlenie boiska – możliwość zmiany w tym zakresie,
 • ogrodzenie

Dostarczenie mapy do celów projektowych leży po stronie Zamawiającego (w trakcie opracowania).

Lokalizacja inwestycji – miejscowość Jasienie, dz. nr 949/88 k.m. 1 (działka nie objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia dla wykonawstwa robót budowlanych w związku z tym musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  w szczególności z Rozdziałem 1 Oddziału 4 ustawy, tj. m.in.:

 • Art. 99 ust. 4 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
 • Art. 99 ust. 5 Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

W przypadku zastosowania przez projektanta znaków towarowych, patentów itd. Wykonawca do dokumentacji dołączy stosowne oświadczenie/informację uzasadniające użycie znaków itd. i zobowiązany będzie dopisać do wskazania takiego wyrazy „lub równoważny”,

 • Art. 101 ust. 4 - Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

W przypadku nie stosowania przez Wykonawcę w/w zapisów Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do bezpłatnej zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie.

W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysów inwestorskich Wykonawca (projektant) dokona bezpłatnej aktualizacji kosztorysów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z:

 • ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
 • ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto:

 • Wraz z projektem Wykonawca przedkłada wykaz opracowań.
 • Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki, zestawienia szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, czy urządzenia.
 • Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, wielkość i standard oraz inne istotne elementy.
 • Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich uwierzytelnionych kserokopii Zamawiającemu.
 • Wraz z przyjęciem opracowań projektowych Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania w granicach wynikających z celu tego postępowania.
 • Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej – nieodpłatnie.
 • Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do nieodpłatnego sporządzania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych RP.
 • Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych przez Zamawiającego jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca niezwłocznie, nieodpłatnie dokonuje niezbędnych poprawek lub udziela pisemnych wyjaśnień nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia.
 • Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie udzielać odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej niezwłocznie - najpóźniej w terminie 3 dni od dnia przekazania pytania przez Zamawiającego.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania dokumentacji technicznej do wytycznych programowych, w przypadku, gdy Zamawiający będzie starał się
  o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków krajowych bądź unijnych.
 • Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany będzie dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.
 • Uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej zgłaszanych przez Zamawiającego oraz ich wprowadzanie do zatwierdzonej dokumentacji.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
 • W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień oraz nanoszenia wszelkich niezbędnych korekt w dokumentacji projektowej, jakie zostaną zgłoszone w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

Termin realizacji

Kompletną dokumentację wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub równoważnego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 10.12.2021 r.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa Budowlanego w następujących specjalnościach:

- minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,

- minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik Nr 3 – wykaz osób.

 

Kryterium wyboru

Cena – 100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę najniższą cenę.

 

Wynagrodzenie

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

 

Złożenie oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu opisanej
w następujący sposób:
 „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu

nie otwierać przed 07.07.2021 r. godz. 13:00”

w terminie do 07.07.2021 r. w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A (punkt podawczy znajdujący się na parterze budynku - główne wejście) do godziny 13:00. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego

Po upływie terminu składania ofert modyfikacja treści zapytania ofertowego jest niedopuszczalna.

Przed upływem terminu składania ofert możliwa jest modyfikacja treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem:

- wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz,

- wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych Wykonawców, do których zapytanie zostało skierowane.

 

Załączniki:

 • Formularz ofertowy
 • Projekt umowy
 • Wykaz osób

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2502
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-06-30 14:13:21
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-07-13 11:49:06

Historia zmian