logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia.

Lasowice Wielkie 18.08.2021

 

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

 na realizację przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE

         Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021, poz. 247 t.j. ze zm.) w związku z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do wiadomości stronom postępowania, że zostało wszczęte na żądanie inwestora: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Oleska 127, 45-231 Opole postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia.

            Celem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Równocześnie informuje się, że wystąpiono do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Sygnatura sprawy GK 6220.9.2021

Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy  Lasowice Wielkie w pokoju nr 19.

 

STRONY POSTĘPOWANIA zawiadamiane są zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

 udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (t.j. Dz.U. 2020.283 ze zm.)

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablice ogłoszeń w sołectwie Wędrynia.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1234
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-08-18 16:23:00
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-18 16:23:00