logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Skargi, wnioski i petycje

06.06.2024

Odpowiedź na petycje petycja S.152.2.2024 -dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęceniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gmin

06.06.2024

Odpowiedz na petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja 2024

06.06.2024

Petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja 2024 - inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.

06.06.2024

Petycja z dnia 05.03.2024 - Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy - tak aby zadania własne wykonywane przez gminę w obszarze art. 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym - były wykonywane - zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę w powołanym na wstępnie protokole pokontrolny NIK.

06.06.2024

Petycja z 29.05.2024 - W sprawie szczegółowgo zapoznania się Decydentów z cytowanym protokołem NIK o sygnaturach jak powołano powyższej (w całości dostępne na stronach nik.gov.pl - tam wnioskodawca zapoznał się z przedmiotowymi protokołami). Dodatkowo wnosimy o przeprowadzenie analizy tego obszaru pod kątem tez stawianych w cytowanym protokole NIK i zapobiegania błędom i deliktom - jakie NIK zasygnalizował w kontrolowanych gminach

06.06.2024

Petycja z dnia 04.06.2024 - Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospdoarstwom domowym na terenie miejscowo właściwym dla gminy w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych, nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków

15.02.2024

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności

12.01.2024

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

04.12.2023

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja - w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP

04.12.2023

Petycja o zatwierdzenie wniosku Suwerena ws fuzji PKN ORLEN z PGNIG

04.12.2023

Petycja - Inicjatywa - Jawnosc Transparentosc - Wszyscy zmieniajmy Administrację na lepsze

06.11.2023

Petycja - : Inicjatywa - Automatyzacja pracy Urzędów - Sanacja Gmin - Jawność i Transparentność - Zmieniamy Gminy na Lepsze

06.11.2023

Petycja - Inicjatywa - Wszyscy dbajmy o bezpieczeństwo danych - zmieniajmy Gminy na Lepsze

15.09.2023

Petycja z dnia 11.09.2023r.

12.09.2023

Petycja z dnia 5 września 2023r. -TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

28.02.2023

Odpowiedz na skargę na Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 13 grudnia 2022r.

01.02.2023

Odpowiedz w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 25 listopada 2022 roku.

01.02.2023

Odpowiedz na petycję z dnia 17 października 2022 roku.

12.01.2023

Skarga na Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 13 grudnia 2022r.

02.11.2022

Petycja - Inicjatywa - Dbajmy o zdrowie Petentów - dezynfekcja pomieszczeń - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

02.11.2022

Odpowiedz na petycję w sprawie utworzenie: - Młodzieżowej Rady Gminy.

12.09.2022

Odpowiedz na petycja z dnia 13 czerwca 2022r. rodzice dzieci z przedszkola w Jasieniu

18.08.2022

Odpowiedz na petycje dotycząca przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych

18.08.2022

PETYCJA Dotycząca przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych

09.08.2022

PETYCJA Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnoszę o utworzenie: - Młodzieżowej Rady Gminy.

22.07.2022

Odpowiedź na petycję - termomodernizacja i gospodarka odpadami

13.07.2022

Petycja - termomodernizacja i gospodarka odpadami

24.06.2022

Petycja z dnia 13 czerwca 2022r. rodzice dzieci z przedszkola w Jasieniu

04.05.2022

Odpowiedź na petycję-protest z dnia 24 lutego 2022 roku złożona przez mieszkańców wsi Jasienie w sprawie „Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany – Kuniów

04.05.2022

Odpowiedz na petycję z dnia 23 lutego 2022 roku złożona przez Rodziców Dzieci z Zespołu Szkół Podstawowych w Chocianowicach w sprawie dofinansowania w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowych zajęć z języka niemieckiego jako Języka Mniejszości Narodowej

07.04.2022

Petycja Rady Rodziców ZSP Chocianowice z dnia 23 lutego 2022r.

13.07.2022

Petycja - protest mieszkańców wsi Jasienie - dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów

04.03.2022

PETYCJA w sprawie naprawy programu ochrony powietrza z dnia 04.03.2022

01.03.2022

Petycja - protest mieszkańców wsi Jasienie - dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów

28.02.2022

Petycja z dnia 16.02.2022 r. - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

14.02.2022

Odpowiedz na Petycję do Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych w Polsce - Petycja -Fundacja im. Nikoli Tesli

15.06.2021

Odpowiedz na petycje z dnia 01 czerwca 2021 - dbajmy o środowisko

15.06.2021

Petycja z dnia 01 czerwca 2021 - dbajmy o środowisko

14.06.2021

Odpowiedz na petycja w sprawie podjęcia działań skutkujących doprowadzeniem sieci światłowodowej do miejscowości Lasowice Wielkie.

01.06.2021

Petycja w sprawie podjęcia działań skutkujących doprowadzeniem sieci światłowodowej do miejscowości Lasowice Wielkie

10.05.2021

Rozpatrzenie petycji z dnia 2 marca 2021r

10.05.2021

Rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021r

10.05.2021

Odpowiedź na petycję dot. przystapienia Gminy Lasowice Wielkie do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" - edycja 2021

13.04.2021

Petycja - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

12.04.2021

Oficjalny Wniosek/Petycja* - na mocy art. 63 Konstytucji RP - w trybie Ustawy o petycjach

17.03.2021

P E T Y C J A z dnia 23.02.2021 do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

17.03.2021

Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Petycja z dnia 02.03.2021 Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

03.03.2021

Odpowiedz na petycji z dnia 13.12.2020

15.01.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielki

07.01.2021

Petycja z dnia 13 grudnia 2020 r.