logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Lasowice Wielkie, 06.09.2021 r.

    Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

 

GK.271.14.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Zarządzenia Nr 251/20 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

roboty budowlane polegające na:

„Budowie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe”

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,

tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe na dz. nr 46/4 ark. m. 2.  Wiata drewniana na rzucie prostokąta o wymiarach 5,0 x 11,0 m. Wiatę stanowić będzie siatka 8 słupów z przekryciem dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie nachylenia 30°. Pomiędzy słupami wykonana zostanie balustrada do wysokości 110 cm.

 • wymiary wiaty: 5,00 x 11,00 m
 • powierzchnia zabudowy: 55 m2
 • kubatura: 217,9 m3
 • wysokość budynku do kalenicy: 4,41 m2
 • wysokość budynku do okapu: 2,5 m2
 • kąt nachylenia dachu: 30°.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową oraz zapytaniem ofertowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

W przypadku występujących w zapytaniu oraz załącznikach nazw, typów i pochodzenia produktów nie są one dla Wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

 1. wykonania pełnej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenia i zatwierdzenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej, które przekaże Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 2. organizacji placu budowy i zaplecza budowy (przejazdy, objazdy, projekty organizacji ruchu, oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze) – jeżeli dotyczy,
 3. ubezpieczenia budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne,
 4. wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji,  wydanych w związku z realizacją inwestycji,
 5. wszelkie inne prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu przekazania do użytkowania.
 6. Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.).
 7. dysponowania kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zakończy roboty budowlane do 10.12.2021 r. (dopuszcza się krótszy okres realizacji).

 

PROCEDURA

Kryteria oceny i wyboru ofert: cena 100%

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Termin składania ofert: pisemne oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021 r. do godziny 13:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat, zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

„Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe”
nie otwierać przed 10.09.2021 r. godz. 13:00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu: Pon, Wt, Czw – 7:30 do 15:30

                              Śr – 7:30 do 16:30

                             Pt – 7:30 do 14:30

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy. Do wyliczenia ceny oferty służą dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

Kontakt: Sara Marczak, tel. 77 417 54 86.

 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.

 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przed upływem terminu składania ofert możliwa jest modyfikacja treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem:

- wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz

- upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lasowicewielkie.pl i/lub wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych Wykonawców, do których zapytanie zostało skierowane.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 1. Projekt umowy
 1. Dokumentacja projektowa

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1550
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-09-06 14:00:15
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-09-06 14:00:15