logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia: „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn".

                                 Lasowice Wielkie, 02.03.2022r.

 

GK 6220.2.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn".

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm. )

 

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

 1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Na wniosek Pana Tomasza Trzaskowskiego reprezentującego firmę PPUH „Tombud”, ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno z dnia 10.07.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn".

 1. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie. Organami, które biorą udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydały stosowne uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem znak: WOOŚ.4221.100.2021.MSe.2 z dnia 28.02.2022r. uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku Opinią Sanitarną znak: 4315.16.2019.MCh z dnia 29.12.2021r. pozytywnie z zastrzeżeniami zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania realizacji w/w przedsięwzięcia.
 2. Informując o powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z raportem oddziaływania na środowisko) oraz aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej (e-mail: rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl ) w terminie 30 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich (pokój nr 19), w godzinach pracy Urzędu t.j. poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30. ; środa 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Zamieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
 2. Tablica ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia – sołectwa Lasowice Wielkie i Trzebiszyn.
 3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 

Otrzymują:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 1. Strony postępowania

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku.
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 823
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-03-02 11:11:58
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-03-02 11:11:58