logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”

Lasowice Wielkie, 25.03.2022 r.

GK.6733.2.2022.ZJ

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 21 marca 2022 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje Pan Joachim Smolnik Sekretarz Urzędu Gminy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Laskowice na działce nr 175/19 ark. mapy 15.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Laskowice,
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4.   A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 835
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-03-25 08:17:04
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-03-25 08:17:04